Om föreningen

Styrelse

Ordförande: Truls Wiberg 0722 199 288 ulh(a)ullervad.se

Vice ordförande: Åke Möller 0501-17 875

Sekreterare: Gunilla Broberg 0501-16 939

Karin Lann 0501-35 521

Kassör: Helena Billerdahl 0501-15 920

Ledamöter: Jan Rönnholm 0501-35 532

Sture Hallén 0501-14 814

Ersättare: Mats Karlsson 0501-35 155

Kjell Skogsberg 0501-26 097

Johannes Ekström 070 95 09 955

Marie Sandberg 0723-14 16 34

Lars Alsterhäll 070-58 92 900

Vid bokning av Persgården: Ring Maj Britt Lundstedt 0501-18 419

Föreningen har bl a som sitt syfte att: Befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner. Dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.

Om Du vill kontakta oss om vår verksamhet eller bli medlem i vår förening, mejla till oss på adress: ronnholm.jan(a)gmail.com

Medlemsavgift 2017: 90 kr för vuxna, 130 kr för par och 15 kr för barn och ungdom, t.o.m 18 år. Genom att bli medlem så erhåller Du årligen en årsskrift med många intressanta artiklar och bilder från vår bygd förutom att Du stödjer föreningens arbete med att bevara, utveckla och visa vårt viktiga kulturarv.

Verksamhetsberättelse för år 2016

Styrelsen för Ullervad-Leksbergs Hembygdsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: ordförande Truls Wiberg, vice ordförande Åke Möller, sekreterare Karin Lann, vice sekreterare Gunilla Broberg, kassör Helena Billerdahl, vice kassör Jan Rönnholm, ledamot Sture Hallén, ersättare Mats Karlsson, Barbro Johansson, Lisbeth Klaesson, Kjell Skogsberg och Johannes Ekström. Under året har styrelsen haft nio protokollförda sammanträden samt även bjudit in till ett föreningsmöte. Ordförande har skickat ut sex nyhetsbrev till de medlemmar som har e-post. Antal medlemmar var vid årets slut 664 st.

Bidrag

Föreningen har erhållit 5 000 kr i anläggningsbidrag från kommunen. Från Grevillis fond har vi fått 35 000 kr för renovering av Persgårdens kök och till årsskriften. Från John Hedins stiftelse har vi fått 25 000 kr till takomläggning av ladan samt till viss handikappanpassning på Persgården. Dessutom har vi till Ernst och Astrid Anderssons minnesfond fått ett tillskott på 32 000 kr, varav 15 000 kr för att främja hembygdsföreningens fortbestånd. Försäljning av bokgåvor från förre bokhandlare Rolf Wallin har inbringat 4 600 kr. Från Götiska Förbundet har hembygdsföreningen fått 10 000 kr.

Aktiviteter

Vid Filmaftonen i januari berättade Ulla-Britt Westelius om skolan förr och filmen ”Pöjkera i Böja” visades. Vid årsmötet i mars informerades om renoveringen av klockstapeln. I maj inbjöds till en Smides- och hantverksdag samt till morgonvandringar längs kulturstigen. I mitten av juni arrangerades i samverkan med Naturskyddsföreningen en Blomstervandring i Karlebys vackra hagar. Midsommarfirandet på Persgården besöktes av tusentals unga och gamla. Dagen före midsommar kläddes stången. Festligheterna med folkdans, musik, gudstjänst, lotteri, lekar, servering mm rönte stor uppskattning. Spelmannen Sven Ingvar Heij fick årets stipendium för sitt musikaliska kunnande och sitt stora engagemang inom folkmusiken. Våffelcafeet på Persgården hade öppet fem onsdagar i juli med många besökare. Friluftsgudstjänsten hölls på Kapellgärdet i mitten av augusti. Under hösten bjöds in till en berättarkväll och till en pizza- och filmkväll. I november höll vi Julmarknad med lotterier, hembakat bröd, försäljning av hantverk, honung, kransar samt servering av korv, kaffe och glögg. Jultomten kom i år också.

Övrig verksamhet

En mycket uppskattad årsskrift med intressanta artiklar från bygden har tagits fram. Medlemsvärvningen har fortsatt genom information till nyinflyttade. Götiska Förbundet Hertig Carlslogen tilldelade hembygdsföreningen sitt stipendium 2016 för föreningens livaktiga och utåtriktade verksamhet som visar på en förmåga att föra ett värdefullt kulturarv vidare till gagn för framtiden. Studiecirkeln i Byggnadsvård avslutades under våren. Hela klockstapeln på Kapellgärdet tjärades. Elever från Dacapo har renoverat gärdsgården runt örtagården, som under sommaren prunkar av örter, blommor, kryddor och buskar. Ny informationsskylt vid Ullervads bro har framställts. De tre broschyrerna om Persgården, Sevärdheter och Kulturstigen har uppdaterats och tryckts upp med stöd av kommunen. Hemsidan har genomgått en omfattande uppdatering.

Bakugnen har renoverats. En mängd möbler och annat insamlat material har flyttats från ett magasin till ett iordningsställt garage på gården. En projektplan har framtagits för inrättandet av en smedja i det gamla körhuset på Persgården. Föreningens stadgar har reviderats och godkänts vid ett extra föreningsmöte i maj. Nytt arrendeavtal har tecknats med områdets ägare familjen Ekström. En projektor, en kolgrill, en ny filmduk, en bärbar mikrofon, två frysar och ny julgransbelysning har köpts in. Skolklasser och besökare har visats runt på hembygdsgården, kyrkplatsen, kulturstigen och skolmuseet för att ta del av traktens historia och föreningens samlingar.

Karleby i januari 2017

Styrelsen

STADGAR FÖR ULLERVAD-LEKSBERGS HEMBYGDSFÖRENING 2016

Slutgiltigt antagna på årsmöte 1983. Korrigerade på förenings- och årsmöten 2004 samt 2015-16.

§ 1 UPPGIFT

Föreningens geografiska verksamhetsområde är framför allt de fem forna socknarna Ullervad, Leksberg, Ek, Ekby och Utby samt delar av Mariestads stad. Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl.a. genom: - att främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess från historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner - att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen - att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid - att genom gåva, donation, testamente, deposition eller köp förvärva egendom, husgeråd, redskap, handlingar, fotografier, litteratur m.m. som åskådliggör skilda tiders liv och sedvänjor i hembygden - att genom föredrag, skrivna alster m.m. göra hembygdsforskning och hembygdskunskap levande - att stimulera medlemmarna till att var och en på sin ort verka för skydd och bevarande av naturföremål eller naturområden, som är karakteristiska inslag i landskapsbilden - att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhets-området samt att stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling - att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia - att använda föreningsträffar, föreningens hemsida, sociala medier och media till att sprida kunskap och information om föreningens verksamhet - att aktivt söka stödja och engagera ungdom i föreningens verksamhet genom att erbjuda nya aktiviteter. Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund. Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 MEDLEMSKAP OCH AVGIFTER

Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar person, oavsett hemvist som erlägger avgift som fastställts av årsmötet. Personer som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av årsmötet, på styrelsens förslag, utnämnas till hedersmedlemmar. Medlem som agerar på sätt som skadar föreningen kan uteslutas av föreningens styrelse. Föreningen för ett digitalt medlemsregister (Rote, namn, adress, telefon, e-post, avgift).

§ 3 ORGANISATION

Föreningens verksamhet utövas genom a) föreningsmöten, varav ett årsmöte b) styrelse c) kommittéer d) roteombud

§ 4 FÖRENINGSMÖTEN

Föreningsmöten hålles enligt beslut av styrelsen eller på begäran av minst 10 medlemmar. Årsmötet hålles senast den 1 april på tid och plats inom Mariestads kommun som styrelsen bestämmer. Varje medlem äger en röst, vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Omröstning och val skall ske öppet om ej annat yrkas. Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt. Kallelse till föreningsmöte/årsmöte sker genom annons i ortstidning senast två veckor före mötet. Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet: 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet 2. Fastställande av dagordningen 3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 4. Val av två justerare 5. Fastställande av verksamhetsberättelse och bokslut 6. Revisionsberättelse 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8. Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret 9. Fastställande av antal ersättare i styrelsen för det kommande verksamhetsåret 10. Val av ytterligare tre styrelseledamöter och minst en ersättare för en tid av två år 11. Val av två revisorer och två ersättare för dessa 12. Val av ombud för regionalt hembygdsförbund 13. Val av tre ledamöter för valberedning, varav en som sammankallande 14. Fastställande av årsavgift för påföljande år 15. Behandling av styrelsens förslag 16. Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet 17. Övriga frågor.

Vid föreningsmöte – som inte är årsmöte - kan endast de ärenden behandlas som nämnts i kallelsen.

§ 5 ANSVARSFRIHET

För att vägra ansvarsfrihet, krävs minst enkel majoritet av de på årsmötet deltagande medlemmarnas röster. Styrelsemedlemmar äger ej rösträtt vid röstning om ansvarsfrihet. Den styrelse eller enskild ledamot som inte beviljas ansvarsfrihet skall avgå.

§ 6 STYRELSE

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av sju personer jämte minst två och högst fem ersättare. Styrelsen är beslutsmässig när minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen har sitt säte på Persgården, Karleby, Mariestads kommun.

Uppgifter: a) att bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga erforderliga funktionärer b) att utse ledamöter i kommittéer samt roteombud och övriga funktionärer, som skall bistå styrelsen med speciella uppdrag c) att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut d) att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena e) att inom en månad från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper f) att till årsmötet avge verksamhetsberättelse över sin och föreningens verksamhet g) att kunna förvärva byggnader, inventarier och museiföremål intill ett högsta belopp motsvarande föreningens tillgängliga medel h) att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1.

§ 7 VERKSAMHETSÅR

Verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 8 STADGEGÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte. För ändring fordras tvåtredjedels majoritet hos de närvarande medlemmarna på vart och ett av de två föreningsmötena.

§ 9 UPPLÖSNING

Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande, röstberättigade medlemmarna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt. Skulle föreningen inte kunna rekonstrueras inom 18 månader från beslut om upplösning, skall föreningens egna arkivalier överlämnas till Skaraborgs Föreningsarkiv i Lidköping, eller – om detta inte skulle finnas kvar – till arkiv med motsvarande verksamhet. Bildarkivet överlämnas till Mariestads Stadsbibliotek. Dokumentarkivet, med handlingar som skildrar den lokala historien, erbjuds till Göteborgs Landsarkiv eller liknande forskningsarkiv. Föreningens tillgångar i form av tillgodohavanden, innestående i bank och övriga värdehandlingar skall då tillfalla övriga hembygdsföreningar i Mariestads kommun till lika delar. Stipendier m.m. skall föras vidare och deras respektive statuter skall respekteras. Hembygdsföreningens byggnader ingår i föreningens tillgångar. Toalettbyggnaden tillfaller markägaren om rekonstruktion ej kan ske.

§ 10 TOLKNINGSFRÅGOR

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.